دروغ

يكى از مهم‏ترين موانع سلامت روابط انسان با ديگران، دروغ گفتن است دروغ خبر دادن از امرى خلاف واقع است اين خبر دادن مى‏تواند با سخن گفتن يا با رفتارى خاص صورت گيرد. بنابراين هر سخن و يا رفتارى كه به انگيزه اخبار خلاف واقع به ديگران صورت گيرد، دروغ است. ممكن است به خدا يا بندگان خدا دروغ گفته شود.

دروغ گفتن و دروغگويى ريشه در حقارت نفس و سستى ايمان دارد.

از پيامبر اكرم(ص) روايت شده است:

لا يكذب الكاذب الا من مهانة نفسه؛

 

 

 

 

 

 

 

 

2003  www.momenin.org