سخن چينى

سخن چينى يا نميمه يعنى سخنى را كه كسى درباره ديگرى گفته است براى او باز گفتن، يعنى سخنى را گوينده در ذم ديگرى گفته است به نزد شخص مورد مذمت بردن.

اين عمل از آن جهت كه سخن چين، سخنى را كه گفته شده است انتقال مى‏دهد و چيزى بر آن نمى‏افزايد، همچون غيبت است.

پيامبر اكرم(ص) درباره سخن فرمودند:

لا يدخل الجنة نمام؛

هيچ سخن چينى وارد بهشت نمى‏شود.

و نيز در عبارتى ديگر فرمودند:

ان ابغضكم الى اللَّه تعالى المشاؤون بالنميمه المفرقون بين الاخوان؛

مبغوض‏ترين شما نزد خداوند متعال راهيان به سخن چينى هستند كه بين برادران جدايى مى‏افكنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003  www.momenin.org