پند های پیامبر(ص) به ابوذر

ای ابوذر؛ به نصیحت من عمل کن تا در دو جهان سعادتمند گردی.

ای ابوذر؛ بسیاری از مردم در مورد دو نعمت مغبون هستند و از آن قدردانی نمی کنند: یکی نعمت تندرستی و دیگری نعمت فراغت.

ای ابوذر؛ پیش از آن که پنج چیز به تو روی آورد، پنج چیز را غنیمت شمار: جوانی را پیش از پیری، تندرستی را پیش از بیماری، توانگری را پیش از پریشانی، فراغت را پیش از گرفتاری و زندگی را پیش از مرگ.

ای ابوذر :انسان با ایمان هر گاه که به نماز می ایستد رحمت پروردگار عالم تا عرش بر او احاطه کند و فرشته ای بر او گماشته میشود

که ندا میکند فرزند آدم اگرمیدانستی که در نماز چه نصیب تو میگردد و با چه کسی سخن میگویی هرگز از آن باز نمی ایستادی

ای ابوذر! حقوق خداوند بزرگتر از آن است كه بندگان بتوانند به آن قیام كنند.

و نعمت های او بیش‌تر از آن است كه بندگان به شمارش آن توانا باشند.

ولی شما هر سحرگاه و شامگاه توبه كرده، به تقصیر خود اعتراف كنید.

ای ابوذر! شما در گذرگاه شب و روز، دارای عمری هستید كه پیوسته رو به كاهش است و اعمالتان محفوظ می‌ماند و ناگاه مرگ فرا می‌رسد،

و در آن صورت هركس عمل خوبی انجام داده، نتیجه خوبی برداشت می‌كند،

و هركس كار بدی انجام داده، پشیمانی را درو خواهد كرد،

و هر كشتكار همان درود كه می‌كارد.

ای ابوذر! بهره كسی را كه شتاب نمی‌كند دیگری نمی‌تواند ببرد و آزمند و طمع‌كار به انچه برای او مقدر نشده نمی‌رسد.

هركس به خیری رسد، خدا به او داده و هركس از شری محفوظ ماند، خدا او را نگهداری كرده است.

ای اباذر؛ دنیا برای مومن زندان است و برای کافر بهشت است، هیچ مومنی شب را جز با اندور سحر نمی کند.

مومن از دنیا اندوهگین بیرون می رود، ولی چون از دنیا بیرون شتافت به سوی راحتی و کرامت خدای مهربان رهسپار می گردد.

ای اباذر؛ خداوند متعال هیچ گاه به مانند اندوه طولانی عبادت نشده است.

ای ابوذر :انسان با ایمان هر گاه که به نماز می ایستد رحمت پروردگار عالم تا عرش بر او احاطه کند و فرشته ای بر او گماشته میشود.

که ندا میکند فرزند آدم اگرمیدانستی که در نماز چه نصیب تو میگردد و با چه کسی سخن میگویی هرگز از آن باز نمی ایستادی.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003  www.momenin.org