چهل گناه زبان

 حضرت رسول اکرم (ص) فرمودند : ‏

بهترین اعمال نزد خداوند حفظ زبان است . بیشترین گناهان فرزند آدم از زبان اوست . هرکه مردم از ‏زبان او بترسند ، اهل جهنم است .‏

 ‏1-خبری راندانسته گفتن ‏ ‏ ‏

‏2-عیبجوئی از دیگران ‏ ‏ ‏

‏3-مسخره کردن ‏ ‏ ‏

‏4- تهمت زدن ‏ ‏ ‏

‏5-فاش کردن اسرار مردم ‏ ‏ ‏

‏6-رنجاندن مومن ‏ ‏ ‏

‏7-سرزنش بیجا ‏ ‏ ‏

‏8-دروغ گفتن ‏ ‏ ‏

‏9-وعده دروغ ‏ ‏ ‏

‏10- قسم دروغ ‏ ‏ ‏

‏11- شهادت ناحق ‏ ‏ ‏

‏12- تحریف مسائل دینی ‏ ‏ ‏

‏13- حکم ناحق ‏ ‏ ‏

‏14-لعنت کردن مردم ‏ ‏ ‏

‏15-طعنه زدن ‏ ‏ ‏

‏16-دل شکستن ‏ ‏ ‏

‏17-امربه منکر ‏ ‏ ‏

‏18- نهی از معروف ‏ ‏ ‏

‏19-بد خلقی ‏

‏20- تصدیق کفرو شرک ‏

21-غیبت کردن

22 - شایعه پراکنی

23- بد زبانی در معاشرت

24- به نام بد صدا زدن

25- تملق و چاپلوسی

26- با مکر و حیله سخن گفتن

27- مزاح زیاد

28- زخم زبان زدن

29- آبروریزی

30- کبر در گفتار

31- ادای صدای کسی را در آوردن

32 - بدعت در دین

33- اظهار بخل و حسد

34- خشونت در گفتار

35- فحش و ناسزا گفتن

36- سخن چینی کردن

37- نا امید کردن

38- شوخی با نامحرم

39- ریا در گفتار

40- فریاد زدن بیجا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003  www.momenin.org