نفس

قرآن :.
((سوگند به نفس و آن كس كه آن را درست كرد سپس پليدكارى و پرهيزگاريش را به آن الهام كرد)).
ـ امام على (ع ) : همانا نفس گوهرى گران بهاست , هر كه آن را نگه داشت بلندمرتبه اش گردانيد و هركه از آن نگهدارى نكرد پست و خوارش ساخت .
ـ در روى زمين چيزى نزد خداوندسبحان گراميتر از نفسى كه مطيع فرمان اوباشد, وجود ندارد.
ـ امـام صـادق (ع ) ـ درباره آيه ((و نفس و ماسواها)) ـ : يعنى آن را آفريد و بدان شكل داد و ((جمله ((فـالـهـمها فجورها وتقواها)) يعنى خوبى و بدى را به نفس شناساند و الهام كرد آن گاه نفس را (ميان گزينش هريك از اين دو) مخير نمود و اوصاحب اختيار شد.

ـ امـام بـاقـر و امام صادق (ع ) ـ درباره جمله ((فالهمها فجورها و تقواها)) ـ : آن چه را كه نفس بايد انجام دهد يا ترك گويد براى او روشن ساخت .
ـ امـام صـادق (ع ) در بيان آيه ((ونفس وماسواها)) فرمود: مؤمن در حالى كه بر حق است , پوشيده است همچنين در بيان آيه ((فالهمها فجورها وتقواها)) فرمود: مقصودشناخت حق از باطل است .
ـ امام على (ع ) : علم از جلو مى كشد وعمل از پشت سر مى راندونفس سركش است .
ـ نفس ها افسار گسيخته اند, امادست هاى خردها عنان آن ها را گرفته نمى گذارند به بدبختى و هلاكت افكنند.
ـ بـار خـدايـا, اى گـسـتـرانـنده زمين هاو برپادارنده آسمان ها و آفريننده دل هايى كه بدبختى و خوشبختى هريك را با آن سرشته اى .

ميزان الحكمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003  www.momenin.org