آدمى پير چو شد نفس جوان مى گردد.

ـ پيامبر خدا(ص ) : نفس آدميزاد همواره جوان است حتى زمانى كه چنبرهاى او ازشدت پيرى سر به هم آورند, مگر كسى كه خداوند دل او را با پرهيزگارى آزموده باشدو اينان اندكند.
ـ پير سالخورده در طلب دنيا همچنان جوان است , هرچند چنبرهايش از كهنسالى سربه هم آورده باشند, مگر كسانى كه پرهيزگارباشند و اينان اندك شمارند.
ـ دل شخص پير در دوستى دو چيزهمواره جوان است : در عشق به زندگى و داشتن ثروت زياد.
ـ آدميزاده پير مى شود و دو چيز در اوجوان مى گردد : آزمندى به ثروت و آزمندى به زندگى .

ميزان الحكمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003  www.momenin.org