تهذيب نفس

ـ امام على (ع ) : هر كه نفس خود راتهذيب نكند, از خرد بهره مند نشود.
ـ هر كه با اصلاح نفس خود (خطاهاو كاستى هاى ) آن را جبران نكند, درد وبيماريش سخت شود و درمان او دشوارگردد و طبيبى (براى درمان درد خود) نيابد.
ـ هر كه خود را مهذب نسازد,عادت هاى زشت او را رسوا كند.
ـ هر كه نفس خود را تربيت نكند,آن را تباه گرداند.
ـ ناتوانترين مردم كسى است كه ازاصلاح خود ناتوان باشد.
ـ ناتوانترين مردم كسى است كه بتواند عيب و كاستى خود را برطرف سازد واين كار را نكند.
ـ هر كه نفس خود را اصلاح كند برآن مسلط شود و هر كه نفس خويش را به حال خود رها سازد او را هلاك گرداند.
ـ هـر كـه بـه نقص خود رسيدگى نكند,هوا و هوس بر او چيره گردد و هر كه نقص داشته باشد, مرگ برايش بهتر است .
ـ هر كه نفس خود را واگذارد, كارش را تباه گرداند.
ـ هر كه در آن چه دوست دارد برنفس خود آسان گيرد, در آن چه دوست ندارد نفسش او را به رنج و زحمت اندازد.
ـ كسى كه خودش را اصلاح نمى كند,چگونه ديگرى را اصلاح مى كند!.
ـ چگونه ديگرى را راهنمايى كند,كسى كه خودش را گمراه مى سازد!.
ـ چگونه خيرخواه ديگرى باشد,كسى كه به خودش خيانت و دغلى مى كند!.
ـ چگونه درباره ديگرى عدالت ورزد, كسى كه به خودش ستم مى كند!.
ـ وقـتى نفس خودت را نمى توانى مطيع خودت گردانى , هرگز از ديگران انتظار اطاعت نداشته باش .

ميزان الحكمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003  www.momenin.org