كرامت نفس

ـ امـام عـلـى (ع ) : هـر كـه بـراى نفس (وشخصيت ) خود احترام قائل باشد, آن را بامعصيت خوار نمى گرداند.
ـ هر كه براى خود احترام قائل باشدخواهش هاى نفسانيش در نظر او بى ارزش باشد.
ـ هر كه كرامت نفس داشته باشد, دنيادر چشمش خرد آيد.
ـ هر كه كرامت نفس داشته باشد,كمتر مخالفت و ناسازگارى كند.
ـ سختى ها ومصائب درنفس گرانمايه تاثير نمى گذارد.
ـ هزينه ها, بر نفس شريف سنگينى نمى كند.

ميزان الحكمه

 

 

 

 

 

 

 

2003  www.momenin.org