نفرت شديد پيامبر از دروغگويى

ـ عايشه : منفورترين اخلاق نزدپيامبر(ص ) دروغگويى بود.
ـ پيامبر(ص ) هرگاه مى فهميد يكى ازاعضاى خانواده اش دروغى گفته است , چندان ازاو اعراض مى فرمود تا توبه مى كرد.
ـ هيچ اخلاقى نزد رسول خدا منفورتراز دروغگويى نبود هرگاه مطلع مى شد كسى دروغى گفته اسـت , مـهرش از دل او بيرون مى رفت تا وقتى كه مى فهميد توبه كرده است اين مطلب را احمد و بـزار بـا لـفظ و تعبير خود وابن حبان نيز در صحيحش نقل كرده اند عبارت او چنين است : عايشه گـفـت : هيچ خصلتى نزدرسول خدا(ص ) منفورتر از دروغگويى نبودگاه فردى نزد آن حضرت دروغـى مـى گـفـت وايشان همچنان از او دلگير بودند تا آن كه متوجه مى شدند از آن دروغ توبه كـرده اسـت حاكم نيزاين مطلب را روايت كرده و گفته است : سندش صحيح است عبارت حاكم چنين است .
عـايـشـه گـفـت : نـزد رسول خدا(ص ) چيزى منفورتر از دروغ نبود و از هر كس دروغى هرچند كوچك مى شنيد, مهر او را از دل خودبيرون مى كرد تا زمانى كه از آن توبه مى كرد.
ـ هـيچ خصلتى نزد رسول خدا(ص ) منفورتراز دروغ نبود و هرگاه مطلع مى شد يكى ازاصحابش دروغى گفته است , به او بى اعتنايى مى كرد تا آن كه مى فهميد توبه كرده است .
ـ عـبـداللّه بـن سـلام : هـنـگـامى كه رسول خدا(ص ) به مدينه آمد, مردم براى ديدن آن حضرت مـى شـتـافتند و كسى مى گفت : رسول خدا(ص ) وارد شد من هم با مردم رفتم تا ايشان را ببينم وقـتـى چهره رسول خدا را ديدم متوجه شدم كه چهره او چهره يك فرد دروغگو نيست عبداللّه بن سـلام مـى گويد : نخستين سخنى كه ازپيامبر شنيدم اين بود كه مى فرمود : اى مردم , به يكديگر سـلام گـوييد و مردم را اطعام كنيد و صله رحم به جا آوريد و شب هنگام كه مردم خفته اند,نماز بگزاريد و به سلامت وارد بهشت شويد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003  www.momenin.org