ماه مبارک رمضان

قرآن
((ماه رمضان , كه در آن براى راهنمايى مردم و بيان راه روشن هدايت و جدا ساختن حق از باطل , قـرآن نازل شده است پس هر كه اين ماه را دريابد , بايد كه در آن روزه بدارد وهر كس كه بيمار يا در سـفـر بـاشـد بـه هـمـان تـعداد از روزهاى ديگر (روزه بگيرد) خدا براى شما راحتى و آسانى مـى خواهد وخواهان سختى براى شما نيست و بايد كه آن شمار را كامل كنيد و خدا را بدان سبب كه راهنماييتان كرده است به بزرگى ياد كنيد و باشد كه سپاسگزار باشيد)).
پيامبر خدا(ص ) :

رمضان , بدين سبب رمضان ناميده شده است كه گناهان را مى سوزاند.
نگوييد : رمضان , چون رمضان يكى از نامهاى خداى متعال است بلكه بگوييد : ماه رمضان .
در نخستين شب ماه رمضان ,درهاى آسمان گشوده مى شود و تا آخرين شب آن بسته نمى شود.
اگر بنده ارزش ماه رمضان را بداند, آرزو مى كند كه سراسر سال , رمضان باشد.
5ـ در هـنگام فرا رسيدن ماه رمضان ,سه بار فرمود : سبحان اللّه ! به پيشواز عجب ماهى مى رويد؟ و عجب ماهى به شما روى مى آورد؟

امام صادق (ع ) :

از سفارشهاى آن حضرت به فرزندانش در هنگام حلول ماه رمضان :جانهاى خود را به تلاش و كوشش وا داريد , زيرا در اين ماه روزيها قسمت و اجلها نوشته مى شود و در آن نام هاى مـيهمانان خدا كه بر او وارد مى شوند , نوشته مى گردد در اين ماه شبى هست كه عمل (عبادت ) در آن از عمل (عبادت ) هزار شب بهتر است .

امام سجاد(ع ) :

در هنگام حلول ماه رمضان , چنين دعا مى كرد : ستايش خدايى را كه دين خود را به ما ارزانى داشت و ما را به آيين خويش (اسلام ) اختصاص داد و در راههاى احسان و نيكى خود در آورد , تـا بـا نـعـمـت و احسان او آن راهها را به سوى خشنوديش بپيماييم , ستايشى كه آن را از ما بپذيرد و به وسيله آن از ماخشنود گردد و ستايش خدايى را كه ماه خود , رمضان , ماه روزه و ماه اسلام و ماه پاكيزگى و ماه تصفيه و ماه قيام (به عبادت و شب زنده دارى ) را يكى از اين راهها قرار داد.
از دعـاى آنحضرت در وداع با ماه رمضان ـ : بدرود اى بزرگترين ماه خدا و اى عيد اولياى خدا , بـدرود اى (گـرامـى تـرين ) اوقاتى كه (باما) همراه بودى و اى بهترين ماه در ميان ديگرروزها و سـاعـتها بدرود اى ماهى كه آرزوها درآن نزديك و اعمال و كردارها(ى نيك ) در آن منتشر است , بـدرود اى هـمـدمى كه وجودش گرامى و فقدانش دردآور و اميدى كه از دست دادنش رنج آور است بدرود اى ماهى كه براى گنهكاران بس طولانى بودى و در دلهاى مؤمنان بس پرشكوه .

خطبه هاى رسول خدا(ص ) در هنگام روى آوردن ماه رمضان .

امـام على (ع ) :

روزى رسول خدا(ص ) براى ما خطبه اى ايراد كرد و فرمود : اى مردم ! همانا ماه با بـركـت و رحـمت و آمرزش به شما روى آورده است اين ماه نزد خدا بهترين ماه است و روزهايش بـهـتـرين روزها و شبهايش بهترين شبها و ساعتهايش بهترين ساعات در اين ماه شما به ميهمانى خدا دعوت شده ايد و در زمره بهره مندان از كرامت خداوند قرار گرفته ايد در اين ماه نفسهاى شما تـسـبيح خداست و خواب شما عبادت است و اعمال شما پذيرفته و دعايتان به اجابت مى رسد من بـرخـاسـتـم و عـرض كـردم : اى رسول خدا! بهترين عمل در اين ماه چيست ؟
پيامبر فرمود : اى اباالحسن ! بهترين عمل در اين ماه خويشتندارى از حرامهاى خداى عزوجل است .

امـام بـاقـر(ع ) :

رسول خدا(ص ) در آخرين جمعه ماه شعبان براى مردم خطبه اى ايراد كردابتدا حـمـد و ثناى الهى گفت و سپس فرمود : اى مردم ! همانا ماهى بر سر شما سايه افكنده كه درآن شـبى هست بهتر از هزار ماه آن ماه رمضان است كه خداوند روزه خود را در آن واجب كرده و يك شب نماز نافله در اين ماه را برابر با هفتاد شب نماز نافله در ديگر ماهها قرار داده است .
رسـول خدا(ص ) سه روز مانده از ماه شعبان , به بلال دستور مى داد در ميان مردم جار بزندپس مردم را جمع مى كرد و بر منبر مى رفت و حمد و ثناى خدا مى گفت و مى فرمود : اى مردم !همانا ايـن مـاه به شما روى آورده و آن سرور همه ماههاست در آن شبى وجود دارد كه از هزارماه بهتر اسـت در ايـن مـاه درهاى دوزخ بسته و درهاى بهشت گشوده مى شود هر كه اين ماه رادريابد و آمرزيده نشود خداوند او را (از رحمت خود) دور گرداند.
پـيـامبر خدا(ص ) : در آخرين روز ماه شعبان , براى مردم خطبه اى ايراد كرد و فرمود : اى مردم ! ماه بزرگى بر شما سايه افكنده است , ماهى مبارك , در اين ماه شبى هست كه عمل (عبادت ) در آن از هـزار مـاه عـمـل (عبادت ) بهتراست اين ماه آغازش رحمت است و ميانش آمرزش و پايانش رهايى از آتش .

به زنجير شدن شياطين در ماه رمضان .

پـيـامبر خدا(ص ) : چون هلال ماه رمضان پديد آيد , درهاى دوزخ بسته گردد و درهاى بهشت گشوده شود و شياطين به زنجير كشيده شوند.
خـداونـد بـر هـر شـيـطان سركشى هفت تن از فرشتگان خود را گمارده كه تا پايان اين ماه شما (رمضان ) همچنان در بند مى باشد.
چـون شـب اول ماه رمضان مى شدخداى جليل تبارك و تعالى ندا مى دهد : اى جبرئيل به زمين برو و شيطانهاى سركش را به زنجير بند تا روزه بندگان مرا تباه نسازند.
اخـبـارى كـه در زمـيـنه زنجير شدن شياطين در اين ماه از طريق عامه و خاصه نقل شده فراتر ازاستفاضه و در حد تواتر است .

آمرزش خدا در ماه رمضان .

پيامبر خدا(ص ) : هر كه ماه رمضان را دريابد و آمرزيده نشود , خداوند او را (از رحمت خود) دور گرداند.
در خـطـبـه اش بـه هـنـگـام فرا رسيدن ماه رمضان : بدبخت كسى است , كه در اين ماه بزرگ ازآمرزش خداوند محروم ماند.
به راستى بدبخت آن كسى است , كه اين ماه را پشت سرگذارد و گناهانش آمرزيده نشود.
كسى كه در رمضان آمرزيده نشود ,در كدام ماه آمرزيده خواهد شد؟
بـر مـنـبـر رفـت و گـفت : آمين اى مردم ! جبرئيل نزد من آمد و گفت : اى محمد! هر كه ماه رمـضان را درك كند و در اين ماه آمرزيده نشود و بميرد , خدا او را (از رحمت خود) دور كند بگو : آمين و من گفتم : آمين .
در حـديـثـى آمـده است :

جبرئيل نزد من آمد و گفت : خوار بادا كسى كه ماه رمضان را دريابدو آمرزيده نشود من گفتم : آمين .
امـام صـادق (ع ) :

كسى كه در ماه رمضان آمرزيده نشود , تا رمضان آينده آمرزيده نگرددمگر آن كه در عرفه حاضر شود.

میزان الحکمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003  www.momenin.org