فرمایشات گهربار امام علی بن موسی الرضا (ع)

1- بهترین و ارزنده ترین خصلت ها :انجام کارهای نیک ، فریاد رسی بیچارگان و برآوردن آرزوی آرزومندان است.
2- امین به تو خیانت نکرد بلکه تو خائن را امین دانستی
3- از بخششی که زیان آن برای تو بیش ازسودی است که به برادرانت می رسد خودداری کن
4- ایمان عبارت است از : اقرار به زبان، شناخت با قلب و عمل نمودن با اعضاء و جوارح
5- بالاترین درجه عقل خود شناسی است
6- آن که به پاداش یقین داشته باشد ، بخشش بسیار کند
7- آن کس که برای رضای الله کسی را به برادری گزیند خانه ای در بهشت بدست آورده است
8- بهترین ثروت شخص و برترین اندوخته اش صدقه است
9- خوش خلقی دو گونه است: فطری و اختیاری، ولی صاحب خلق خوش اختیاری برتر است
10- شکیبایی بر بلا زیبا و پسندیده است ولی برتر از آن صبر در برابر محرمات است
11- سرآمد طاعت الله تعالی صبر و رضاست
12- عبادت به زیادی نماز و روزه نیست بلکه به اندیشیدن در امر پروردگار متعال است
13- با دوستان فروتن باش، از دشمن احتیاط کن و با عموم مردم گشاده روباش
14- در شگفتم از آن کس که بردگان را با دارایی خود می خرد و آزاد می کند چگونه آزادگان را با اخلاق خوش خود نمی خرد
15- بی اعتنایی به دارایی مردم، بهتر از بذل و بخشش است
16- یاری کردن ناتوان، بهتر از صدقه دادن است
17- بهترین مال و ثروت آن است که وسیله حفظ آبروی انسان شود
18- برای کودک شیری بهتر از شیر مادرش نیست
19- آن که خود را در معرض تهمت قرار دهد نباید کسی را که به او گمان بد برده است ملامت کند
20- کسی که بیدادگری پیشه کند، از عقوبت ایمن نخواهد ماند
21- کسی که بخواهد بی نیاز ترین مردم باشد ، باید به آنچه نزد الله تعالی است اطمینان داشته باشد
22- آن که در راه حق صبر کند، الله تعالی بهتر از آنچه در برابرش صبر کرده است بدو عوض خواهد داد
23- هر که خوش دارد که عمرش طولانی و روزی اش افزون شود صله رحم به جای آورد
24- کسی که اندوهی از دل مومن بزداید، الله تعالی در روز قیامت اندوه را از دل او بر طرف نماید
25- هم نشینان خوبی برای نعمت ها باشید که آنها گریز پایند، نشده است که از قومی دور شوند وسپس باز آیند
26- خوشبو ساختن خود از اخلاق انبیا (ع) است پاکیزگی از اخلاق انبیا (ع) است
27- پیمان شکن از حوادث ناگوار در امان نباشد
28- هر گاه دانشمندان ، علم و حکمت را به غیر اهلش عرضه کنند آن را تباه کرده اند
29- آن گاه که حق بر شما آشکار گردد، خشمگین مشوید
30- از حقوق میهمان آن است که او را تا در منزل همراهی کنی
31- حقیقت ایمان : انجام واجبات و دوری از محرّمات است
32- هر کس سلطانی را به چیزی که الله تعالی را به خشم می آورد خرسند سازد از دین الله تعالی خارج گردیده است
33- در ترازوی اعمال، هیچ چیز گرانسنگ تر از اخلاق نیکو نیست
34- شما هرگز نمی توانید مردم را با دارائی خود خشنود گردانید پس بکوشید تا با روی گشاده و برخورد نیکو خشنودشان سازید
35- خاموشی دری از درهای حکمت است
36- دوست هر کس عقل او و دشمنش جهل او

37- انس زیاد مهابت را می برد و در خواست از دیگران کلید بدبختی است
38- کبریایی زیبنده ذات الهی است هر کس داعیه کبریایی داشته باشد، الله متعال او را در هم می شکند
39- الله متعال عمل بنده ای را که اندیشه بدی نسبت به مومنی در دل داشته باشد نمی پذیرد
40- از حرص و حسد بپرهیزید، زیرا این دو خصلت موجب هلاک امّت های پیشین شده است
41- سزاوار است که مرد نسبت به خانواده اش گشاده دست باشد تا آنها آرزوی مرگ او را نکنند
42- کسی که منعمی از مخلوق پروردگار را سپاس نگوید الله عزوجل را سپاس نگزارده است
43- سخاوتمند از غذای دیگران می خورد تا از طعام او بخورند و بخیل از خوردن غذای دیگران خودداری می کند تا از طعامش نخورند
44- آن کس که زمانه را سرزنش کند، سرزنشش به طول انجامد
45- سروران, مردم در دنیا بخشندگانند و در آخرت پرهیزگاران
46- بر حق شکیبا باشید, اگر چه تلخ و ناگوار باشد
47- دهان شما راهی از راه های ارتباط با پروردگارتان است پس با مسواک زدن در پاکیزگی آن بکوشید
48- هیچ پارسایی سودمند تر از دوری از گناهان و خودداری از آزار مومن نیست
49- آنکس که خود را ارزیابی کند سود خواهد برد و کسی که از آن غفلت ورزد زیان خواهد دید
50- آن کس که بدون بصیرت دست به کاری زند، به کسی ماند که در بیراهه سیر کند هر چه تند تر گام بردارد از راه دورتر می شود
51- الله متعال کسی را که خانه اش مورد تجاوز قرار گیرد و به دفاع بر نخیزد دشمن می دارد
52- هیچ گاه دو گروه رو در رو نشدند مگر آن که با گذشت ترین آن دو نصرت داده شد
53- کسی که می خواهد عزیز ترین مردم باشد باید در نهان و آشکار تقوای الهی را پیشه سازد
54- عقل موهبتی است الهی، ولی ادب با کوشش و رنج حاصل می شود
55- تدبیر قبل از عمل، تو را از پشیمانی در امان می دارد
56- تفکر آیینه توست، که بدی ها و خوبی هایت را به تو نشان می دهد
57- بی نیازی و عزت در سیر و حرکت می باشند چون به مقام توکل رسند استقرار می یابند
58- هدیه، کینه ها را از دل ها می زداید
59- فروتنی آن است که با مردم چنان رفتار کنی که دوست داری آنان با تو رفتار کنند
60- هیچ بنده ای چهل روز برای الله تعالی اخلاص نورزید جز اینکه چشمه های حکمت از دلش بر زبانش جاری شد
61- صدقه قضای حتمی را از صدقه دهنده دور می گرداند
62- آن کس که می خواهد قوی ترین مردم باشد باید بر الله تعالی توکل کند
63- ایمان مؤمنی کاملتر است که خوش خلق تر باشد
64- کمال عقل بعد از ایمان به الله متعال دوستی با مردم و نیک رفتاری با خوبان و بدان است
65- کیفر کفران نعمت سریعتر از عقوبت سایر گناهان است
66- گذشت پسندیده آن است که با سرزنش و ملامت همراه نباشد
67- از گنج های نیکویی؛ پنهان داشتن عمل، شکیبایی در برابر سختی ها و کتمان مصائب است
68- مومن در هنگام توانایی بیش از حق خود نمی گیرد
69- مومن هر گاه خشمگین شود، خشمش او را از مسیر حق منحرف نمی سازد
70- کسی که صبح کند و در اندیشه امورمسلمانان نباشد مسلمان نیست
71- مسلمان کسی است که مسلمانان از دست و زبان او در امان باشند
72- هر که قدر خویش بشناسد، نابود نخواهد شد
73- ریاست طلب نابود خواهد شد، زیرا ریاست زیبنده افرادی است که شایسته آن باشند
74- کسی که چیزی را از راهش طلب کند دچار لغزش نمی شود و اگر هم بلغزد راه چاره بر او بسته نخواهد شد
75- انسان بخشنده، به الله متعال ، بهشت و مردم نزدیک است
76- رازداری و شکیبائی، هنگام سختی و بد حالی و مدارای با مردم از نشانه های ایمان است
77- بردباری ، دانش و خموشی از نشانه های فقیه است
78- بد توشه ای است برای آخرت، تجاوز و تعدی بر بندگان الله متعال
79- کسی که به برادر مسلمانش خیانت کند، یا به او ضرری وارد آورد یا وی را فریب دهد از ما نیست
80- آن کس که همسایه اش از اذیت و آزار او در امان نباشد، از ما نیست
81- هیچ گاه بر احدی خشم مگیر، از کسی چیزی مخواه و هرچه برای خود می خواهی برای دیگران نیز بخواه
82- شراب و هر چیز مست کننده ای حرام است ، آنچه زیادش مستی آورد کم آن نیز حرام است
83- دوستی با مردم نیمی از خردمندی است
84- توانگر باید نسبت به خانواده خود گشاده دست باشد
85- جایز نیست مسلمان، مسلمان دیگری را بترساند
86- کسی که فقر و بیچارگیش را برای مردم بازگو کند آبروی خود را نزد آنان برده است
87- هم نشینی با بدان، موجب بدگمانی به نیکان است
88- تسلیم ، نیکوکاری و یقین، بهترین و گرانقدر ترین چیزهائی هستند که از آسمان نازل شده است

http://www.nasimerezvan.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003  www.momenin.org