شهيد استاد مرتضي مطهري در كتاب آشنايي با قرآن در ضرورت تدبّر و تعقل مي‌نويسد:

قرآن در برابر جُمُود و همچنين در مقابلِ انحراف و برداشتهاي ناروا، تأمل و تدبر بي‌غرضانه و منصفانه را پيشنهاد مي‌كند. قرآن نه تنها مؤمنان كه حتماً مخالفين را نيز به تفكر و انديشه درباره آيات خود فرا مي‌خواند و گوشزد مي‌كند كه به جاي مخالفت و دشمني و جبهه گيريِ بدونِ تعقل در برابر قرآن، به تأمل درباره آياتش بپردازند. درباره مخالفان، قرآن تصريح مي‌كند كه چرا به تدبر در آيات الهي نمي‌پردازند و بدون آگاهي از حقيقتِ قرآن به انكار آن دست مي‌زنند چرا بر دلهاي آن مُهر زده شده در حاليكه قرآن كتابي پرثمر و پربركت است كه ما به سوي بشر فرود آورديم تا در آن انديشه و تدبر نمايند و آنان كه داراي فكر و خرد هستند آگاهي و بهره يابند. از امام صادق سئوال شد كه رمز طراوت و تازگي قرآن چيست كه هر چه بيشتر تلاوت مي‌شود بر تازگيش افزوده مي‌شود؟ امام پاسخ دادند كه سِرِّ آن اين است كه قرآن براي همة زمانها و همه انسانها نازل شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003  www.momenin.org