امام محمد تقی جواد الأئمه علیه السلام:

الناس اخوان فمن کانت اخوته فی غیر ذات الله تعالی فانها تعود عداوه و ذلک قوله عزوجل: الأخلاء بعصهم لبعض عدو الا المتقین
انسانها با یکدیگر برادرند و هرکس برغیر رضا و مسیر حقتعالی طرح برادری ریزد منجر به دشمنی خواهد شد و این از کلام خداوند تبارک و تعالی الهام گرفته شده که دوستان و برادران بعضی با بعضی دیگر دشمنند مگر آنهایی که اهل تقوی هستند.
موت الانسان بالذنوب الکثرمن موته بألاجل و حیاته بالبر اکثر من حیاته بالعمر
مرگ انسان به گناه بیشتر از مرگ به اجل است، زنده بودن انسان به نیکی و کارهای خیر بیشتر از زنده بودن به عمر است.
(العامل بالظلم و المعین علیه و الراضی شرکاء)
عامل ظلم و یاور ظلم و کسی که راضی به ظلم است هر سه با هم شریک هستند
(لو سکت الجاهل ما اختلف الناس)
اگر نادانی ساکت بماند هیچگاه مردم گرفتار اختلاف نمی شوند.
(من وعظ أخاه سراً فقد زانه و من وعظه علانیه فقد شانه)
کسی که برادر دینی خویش را در پنهانی نصیحت کند و عیبش را بگوید به او عزت و زینت بخشیده و اگر در حضور جمع او را موعظه کند او را بی حرمتی و ضایع نموده است.
(القصد الی الله بالقلوب ابلغ من اثبات الجوارح بالأعمال)
با قلب روانتر و سریعتر می توان به خدا رسید تا اعضاء و جوارح و اعمال.
العفاف زینه الفقیر
زینت فقر پاکدامنی است.
الشکر زینه الغنی
زینت بی نیازی شکر است.
الصبر زینه البلاء
زینت بلا صبر است.
التواضع زینه الحسب
زینت حسب و نسب تواضع است.
الفصاحه زینه الکلام
زینت کلام فصاحت است.
الحفظ زینه الروایه
زینت روایت حفظ آن است.
خفض الجناح زینه العلم
زینت عقل حسن ادب است
بسط الوجه زینه الکرم
زینت کرم گشاده رویی است.
ترک المن زینه المعروف
زینت کار خیر کردن، ترک منت است.
الخشوع زینه الصلوه
زینت نماز خشوع است.
(لو کانت السماوات و الأرض رتقاً علی عبد ثم اتقی الله تعالی لجعل منها مخرجاً)
اگر آسمانها و زمین بر روی بنده ای بسته شود می تواند توسط تقوی برای خویش گشایش ایجاد کند.
(یوم العدل علی الظالم اشد من یوم الجور علی المظلوم)
روز اجرای عدالت برای شخص ظالم سخت تر است بر روزی که بر مظلوم ستم روا داشته است.
(أربع خصال تعین المرء علی العمل: الصحه و الغنی و العلم و التوفیق)
چهار چیز انسان را در انجام کارها یاری می دهند، سلامتی، بی نیازی، علم و آگاهی و توفیق.
(من امل فاجراً کان أدنی عقوبته الحرمان)
کمترین چیزی که شخص در اثر امید داشتن به انسان فاجر و گنهکار نصیبش می شود حرمان و نرسیدن به آرزو است.
(ان لله عباداً یخصهم بدوام النعم فلا تزال فیهم ما بذلوا لها فاذا منعوها نزعها عنهم و حولها الی غیرهم)
خداوند تبارک و تعالی بندگانی دارد که نعمتهایی را به آنها اختصاص داده و تا مادامی که اهل بذل و بخشش هستند نعمات از آن گرفته نمی شود ولی بمحض آنکه بخل ورزیده و به کسی انفاق نکردند از آنها گرفته می شود و به دیگران داده خواهد شد.
(ثلاث یبلغن بالعمد رضوان الله تعالی: کثره الاستغفار، و لین الجانب و کثره الصدقه)
سه چیز است که انسان را به رضوان خداوند تبارک و تعالی می رساند: استغفار زیاد، خوش رویی و خوش برخوردی با مردم و زیاد صدقه دادن.
(ثلاث من کن فیه لم یندم: ترک العجله و المشوره و التوکل علیالله عند العزم)
سه چیز در هر کس باشد پشیمان نمی شود: ترک عجله، مشورت با اهلش و توکل بر پروردگار در هنگام انجام کارها.
من عمل علی غیر علم افسد أکثرمما یصلح
هرکس بدون آگاهی و آشنایی دست به کاری بزند فساد کارش بیشتر از صلاح کارش می باشد.
(کیف یضیع من الله کا فله، و کیف ینجو من الله طالبه)
چگونه ممکن است کسی که خدا سرپرست اوست تباه شود. و چگونه ممکن است کسی که خدا در تعقیب اوست رهایی یابد.
شخصی از امام علیه السلام تقاضا کرد او را در جمله ای کوتاه نصیحتی جامع فرماید، امام فرمود:
(صن نفسک عن عار العاجله و نار الاجله)
خود را از کارهایی که موجب ننگ در دنیا و عذاب در آخرت است حفظ کن.
(من أصغی الی ناطق فقد عبده فان کان الناطق عن الله فقد عبدالله، و ان کان الناطق ینطق عن لسان ابلیس فقد عبد إبلیس)
کسی که گوش جان به سخنرانی دهد مثل آن است که او را بندگی کرده است پس اگر گوینده از خدا بگوید، بندگی خدا کرده و از زبان شیطان سخن گوید شنونده بندگی شیطان را نموده است.
(المؤمن یحتاج الی توفیق من الله وواعظ من نفسه و قبول ممن ینصحه)
مؤمن محتاج است به توفیقی از جانب پروردگار و واعظی برای خویشتن و قبول نصایح اهل نصیحت.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003  www.momenin.org