تهذیب نفس

جهاد اکبر، جهادی است که انسان با نفس طاغوتی خودش انجام می دهد.شما جوان ها از حالا باید شروع کنید به این جهاد، نگذارید که قوای جوانی از دستتان برود.هر چه قوای جوانی از دست برود ریشه های اخلاق فاسد در انسان زیادتر می شود و جهاد مشکلتر.جوان زود می تواند در این جهاد پیروز بشود.پیر به این زودی نمی تواند.نگذارید اصلاح حال خودتان را از زمان جوانی به زمان پیری بیفتد.یکی از کیدهائی که نفس انسانی به انسان می کند و شیطان به انسان پیشنهاد می کند این است که بگذار برای آخر عمر خودت را اصلاح کن، حالا از جوانی استفاده کن و بعد آخر عمر توبه کن.این یک طرح شیطنت آمیز است که نفس انسان به تعلیم شیطان بزرگ می کند.انسان تا قوای جوانیش هست و تا روح لطیف جوانی هست و تا ریشه های فساد در او کم است می تواند اصلاح کند خودش را.لکن اگر چنانچه ریشه های فساد در انسان ریشه اش قوی شد، ملکه انسان شد فسادها آنوقت است که امکان ندارد.شما جوان ها که الان مهیا هستید برای جهاد در راه ساختن، این یک جهاد است لکن جهاد اکبر: جهاد در راه سازندگی خودتان است که برای مملکت خودتان بعدها مفید واقع بشوید.خدمتگزار باشید.از همین سنین شما باید شروع بشود به ساختن افرادی که بعدها یک مملکت، یک کشور را ممکن است نجات بدهد .اگر چنانچه شما ساختید خودتان را و فضائل انسانی را در خودتان ریشه دار کردید.آنوقت در همه مراحل پیروز هستید، مملکتتان را می توانید نجات بدهید.اینها که مملکت ما را به تباهی کشیدند برای این بود که ساختمان خودشان فاسد بود، خودشان یک اخلاق فاسد داشتند .یک عقاید فاسد داشتند، یک اعمال فاسد.اگر چنانچه خودشان را ساخته بودند، به ملت خیانت نمی کردند.به اسلام خیانت نمی کردند

بیانات امام خمینی در جمع گروهی از دانشجویان اصفهان صحیفه نور جلد 7 ص 211 تاریخ: 5/4/ 58.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003  www.momenin.org