حواله ولیّ عصر علیه السلام به امام جماعت

روزی رجبعلی خیاط در هوای گرم تابستان، نفس زنان به مغازه یکی از دوستان به نام سهیلی رفته، به او مبلغی پول می دهد و می گوید: معطل نکن! فورا پول را برسان به سید بهشتی! او امام جماعت مسجد امجد در خیابان آریانا بود. آن شخص نیز با سرعت پول را به نامبرده می رساند. سهیلی می گوید: بعدها از آن امام جماعت پرسیدم که جریان آن روز چه بود؟ پاسخ داد: آن روز مهمان برایم آمده بود و هیچ چیزی در منزل نداشتم. رفتم در اتاق دیگر و به حضرت ولی عصر علیه السلام متوسل شدم که این حواله به من رسید.

جناب شیخ رجبعلی خیاط هم گفت: حضرت ولی عصر علیه السلام به من فرمودند: زود به سید بهشتی پول برسانید!

کیمیای محبت، محمدری شهری، 211.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003  www.momenin.org