اين قلعه اززمان قاجاريه به بعد به اين نام خوانده مي شود ودرفرازتپه اي دربلندترين نقطه شهر خرم آباد واقع شده است.

نام قديم آن دژ شاپورخاست بوده وبناي وبناي آن به دوره ي ساسانيان مي رسد اين قلعه اکنون داراي 6 برج برج است ولي درگذشته داراي 12 برج بوده است وبه همين سبب به دوازده برجي نيزمعروف است.

درقسمت شمالي زير قلعه چشمه اي بنام گلستان جاري است ولي آب موردنيازخود قلعه ازچاهي به عمق 40 مترکه درميان قلعه وجودداردتامين مي شود.

قلعه فلک الافلاک برشهرخرم آباد کاملامشرف است ومساحت آن درحدود 5300 مترمربع است.

فضاي داخل آن به چهارتالار نسبتا بزرگ حول دوحياط وتعدادي تالار واتاق تقسيم شده است.

تصاویری از قلعه فلک الافلاک، استان لرستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003  www.momenin.org