نوشابه های گازدار

 
نوشابه های گازدار مصرف نکنید و بجای آن دوغ های بدون گاز مصرف کنید
مضرات نوشابه هاي گازدار
زخم معده
 

© 2003  www.momenin.org