چاقی
 
نوشابه های گازدار مصرف نکنید و بجای آن دوغ های بدون گاز مصرف کنید
مضرات نوشابه هاي گازدار
چاقي را از دوران نوزادي فرزندانتان كنترل كنيد
چاقي كودكانتان را كنترل كنيد
 

© 2003  www.momenin.org