زعفران بي‌خوابي را رفع مي‌كند
 
 تحقيقات نشان مي‌دهد كه از زعفران مي‌توان براي رفع بي‌خوابي‌هاي منشاي تحريكات مغزي استفاده كرد.
زعفران گياهي است چند ساله، به ارتفاع 10 تا 30 سانتيمتر كه داراي پيازي سخت و مدور، گوشت‌دار و پوشيده از غشاهاي نازك و قهوه‌اي رنگ است و طي تحقيقات انجام شده متوجه شدند كه زعفران اين خاصيت را از خود نشان مي‌دهد.
از وسط پياز زعفران كه در واقع قاعده گياه به حساب مي‌آيد، تعدادي برگ‌هاي دراز و باريك خارج مي‌شود كه سطح فوقاني آنها رنگ سبز تيره ولي سطح تحتاني سبز روشن دارد.
ظاهر گل‌هاي زعفران لوله‌اي باريك و دراز به رنگ‌هاي بنفش، گلي و ارغواني ديده مي‌شود كه پرورش زعفران در نواحي مختلف خراسان و نقاط مساعد كشور صورت مي‌گيرد.
گل‌هاي زعفران داراي 3 پرچم و مادگي آنها مركب از خامه دراز منتهي به كلاله سرشاخه به رنگ قرمز نارنجي است كه به عنوان نام زعفران وارد بازار مي‌شود. زعفران باعث سهولت هضم غذا نيز مي‌شود.
اين گياه به علت اثر بي‌حس كننده آن بر روي اعصاب ريوي، مسكن سرفه در برونشيت‌هاي مزمن است و در درمان حالات تشنجي و درد دندان موثر است و به صورت دم كرده 5 تا 2 گرم در ليتر مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
 

زعفران/خواب

کلید واژه:
 

© 2003  www.momenin.org