تزريق سلول‌هاي بنيادي براي درمان ديابت
 
رئيس دانشگاه علوم پزشكي تهران،گفت: محققان توانمند دانشگاه علوم پزشكي تهران در يك روش نوين و پيچيده علمي، موفق شدند سلولهاي بنيادي را براي درمان بيماري ديابت تزريق كنند.
 محققان پژوهشكده غدد و متابوليسم دانشگاه علوم پزشكي تهران ساليان سال است كه بر روي استفاده از سلول‌هاي بنيادي در درمان ديابت مشغول به فعاليت هستند.يكي از روش‌هاي درماني بيماران ديابتي، تزريق سلول‌هاي جزايري است كه به علت پيچيدگي‌هاي بسيار، چندين سال كار بر روي اين طرح تحققاتي انجام شده است.
در اين طرح از سلول‌هاي پانكراس بيماري كه دچار مرگ مغزي شده سلول‌هاي جزايري را جدا كرده و بعد از فعل و انفعالاتي بر روي آن، آنها به بيماران ديابتي تزريق كرديم.
رئيس طرح پيوند سلول‌هاي بنيادي در درمان ديابت افزود:در حال حاضر امكان اين كه تمام بيماران ديابتي از اين روش استفاده كنند، وجود ندارد. زيرا تعداد بيماران دچار مرگ مغزي و دسترسي به سلول‌هاي پانكراس آنها بسيار كم است.
با تلاش‌هاي بسيار محققان دانشگاه تهران نخستين نمونه از سلول‌هاي جزيره‌اي در كشورمان، به دو بيمار ديابتي تزريق شد و اين موفقيت بي نظيري است كه در كشور به دست آمده است.
در 50 سال گذشته، به رغم به وجود آمدن ابداع داروها و انسولين‌هاي جديد در كنترل ديابت متاسفانه هيچ روش درمان قطعي براي ديابت پيدا نشده اما در تلاش هستيم تا بتوانيم راههايي براي درمان ديابت پيدا كنيم. هر چند در اين راه دشوار چالش‌هايي هم داشته ايم.اميدواريم كه پا به پاي دنيا پيش برويم و در اين راه كارهاي جديدي را به نام ايران در دنيا به ثبت برسانيم.
اين پزشك با يادآوري اين‌كه تحقيقات پيوند سلول‌هاي بنيادي بتاي پانكراس هنوز در آغاز راه است، گفت: ما در مدل‌هاي حيواني نتايج قابل توجهي را تاكنون به دست آورده ايم و با گذشت زمان در مدل‌هاي تزريق انساني هم به نتايج خوبي خواهيم رسيد.
 

دیابت/سلول‌هاي بنيادي

کلید واژه:
 

© 2003  www.momenin.org