شيوه جديد تشخيص سرطان سينه
 
پژوهشگران دانشكده مهندسي پزشكي دانشگاه صنعتي اميركبير موفق شدند از هندسه فركتال براي تعيين و درجه بندي سرطان سينه استفاده كنند.
يكي از پژوهشگران اين طرح گفت: روش متداول تشخيص بدخيمي بافت مشكوك ، تكه برداري و بررسي بافت در آزمايشگاه هاي پاتولوژي است.
امروزه براي كمك به تشخيص دقيق تر متخصصان، از روشهاي تشخيص نرم افزاري كمك گرفته مي شود از اين رو در اين طرح نرم افزاري تدوين شده است كه با دريافت تصاوير به دست آمده از لام هاي پاتولوژي مي تواند سرطاني بودن بافت را مشخص كند.
در اين روش، با استفاده از كمي سازي ميزان آشوب گونگي تصاوير به دست آمده از لام هاي پاتولوژي تومورهاي خوش خيم و بد خيم تمايز داده مي شود.
اين بيماري سه درجه كلي دارد كه هر درجه به نوع خاصي از درمان نيازمند است از اين رو تعيين درجه بيماري هم اهميت زيادي پيدا مي كند. تشخيص با كمك هندسه فركتال اين قابليت را دارد كه نه فقط سه درجه سرطان بلكه فواصل درجات را هم نشان دهد، ضمن اين كه خطاي انساني نيز در آن راه ندارد.
اين روش بايد در نمونه هاي بيشتري مورد آزمايش قرار گيرد تا با تعيين دقيق درجه دقت به عنوان نرم افزار كمك تشخيصي در اختيار مراكز آزمايشگاهي و پزشكي قرار گيرد.
اين تحقيق درقالب رساله كارشناسي ارشد مهندسي پزشكي و با راهنمايي دكتر محمد تفضلي و دكتر محمدرضا هاشمي گلپايگاني در دانشگاه صنعتي اميركبير انجام شده است.
 

سرطان

کلید واژه:
 

© 2003  www.momenin.org